Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym w skrócie Rozporządzeniem RODO Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Plac M. Lutra 7 informuje, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej wraz z filią w Stalowej Woli.Adres administratora: Plac M. Lutra 7, . 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-17-60-167, REGON: 070846998 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi można kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu email: wsa@wsa.bielsko.pl lub dziekanat@wsa.stalowa-wola.plPodstawa prawna przetwarzaniaPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umowy. Podstawą przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust 1 pkt b) Rozporządzenia RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy. W celu przeprowadzenia rekrutacji na studia oraz udokumentowania przebiegu kształcenia, w tym prowadzenia akt osobowych studenta podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO tj. w szczególności ustawa z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U z 2018r. poz. 1668 Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce, a także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1861). W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia RODO tj. udzielona zgoda. W przypadku zgody podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że bez Państwa zgody dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych,W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Czas przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres -przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat;-przez okres 5 lat od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą w celu dochodzenia roszczeń z umowy oraz z uwagi na terminy przedawnienia.Podmioty przetwarzająceDo Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogą mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria adwokacka, księgowość, dostawcy, firmy szkoleniowe, kurierskie i transportowe wyłącznie w celu realizacji umów. Dostęp do danych mogą mieć również firmy współpracujące przy kampaniach marketingowych, organy władzy państwowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.