Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Absolwent kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zostanie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji i  rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zostanie przygotowany do:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym ich zainteresowań i uzdolnień;
 • planowania i realizowania kierunków oddziaływań rehabilitacyjnych (rewalidacyjnych) wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • realizowania zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną;
 • planowania i udzielania pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • współorganizowania w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych;
 • udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny), w doborze form i metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną;
 • udzielania wsparcia rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w realizacji funkcji rehabilitacyjnej i wychowawczej;
 • planowania i organizowania szeroko rozumianych działań  mających na celu stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Forma: studia kwalfikacyjne

Czas trwania: 3 semestry

Czesne za semestr: 1200 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Absolwent kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zostanie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji i  rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zostanie przygotowany do:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym ich zainteresowań i uzdolnień;
 • planowania i realizowania kierunków oddziaływań rehabilitacyjnych (rewalidacyjnych) wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • realizowania zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną;
 • planowania i udzielania pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • współorganizowania w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych;
 • udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny), w doborze form i metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną;
 • udzielania wsparcia rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w realizacji funkcji rehabilitacyjnej i wychowawczej;
 • planowania i organizowania szeroko rozumianych działań  mających na celu stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Forma: studia kwalfikacyjne

Czas trwania: 3 semestry

Czesne za semestr: 1200 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!