KADRA NAUKOWA

Kierunek Administracja

dr Maria Ragan

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Ukończone kilka kierunków studiów m.in. historia, europejskie prawo samorządowe, organizacja i zarządzanie w oświacie. Nauczyciel, wieloletni pracownik samorządowy na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, w tym sekretarz gminy, sekretarz województwa, dyrektor w urzędzie marszałkowskim. Doświadczony samorządowiec: radny gminy, radny powiatu, członek zarządu gminy, członek zarządu powiatu-wicestarosta.

dr Małgorzata Kołecka

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Administratywista z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej, urzędnik wyborczy, kierownik działu egzekucji w UM Stalowa Wola, kurator społeczny, długoletni nauczyciel akademicki ze stażem zagranicznym. Absolwentka wielu kierunków studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej, organizacji i zarządzania w oświacie, zarządzania, kontroli i audytu w administracji publicznej. Organizator, współorganizator oraz czynny uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Autorka wielu monografii i ponad pięćdziesięciu artykułów opublikowanych w wydawnictwach krajowych, zagranicznych i czasopismach. Zaintersowania naukowe skupiają się wokół funkcjonowania administracji, socjologi, socjologi rodziny oraz metodologi prowadzenia badań naukowych. Na kierunku administracja prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Nauka administracji, Socjologia, Organizacja pracy biurowej, egzekucja komornicza w administracji.

dr Grażyna Pelewicz

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego. Główny obszar zainteresowań to prawo finansowe, w tym finanse publiczne, prawo podatkowe. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: “Szacowanie nieruchomości” oraz “Rachunkowość i finanse”. Wieloletni pracownik administracji publicznej. Ponad 14 lat pracy na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli. Od ponad dwóch lat Głowny Ekspert Skarbowy w Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych dotyczących prawa finansowego i podatkowego. Uczestniczka wielu konferencji naukowych, szkoleń i kursów doskonalenia zawodowego. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Publiczne prawo finansowe, Prawo podatkowe czy Postępowanie administracyjne.

dr Andrzej Olak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w obszarach związanych z organizacją. Wieloletni trener w zakresie procesów komunikacji w biznesie. Uczestnik pięciu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz blisko czterdziestu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Autor sześćdziesięciu artykułów opublikowanych w renomowanych wydawnictwach krajowych i międzynarodowych, w tym Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Współautor pięciu artykułów naukowych opublikowanych na liście filadelfijskiej, Web of Science. Prowadzi zajęcia z zakresu przedmiotów ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakośći m.in. Mikroekonomia i makroekonomia, Zarządzanie zasobami ludzkimi czy Ekonomia rozwoju.

dr Konrad Krzyżak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – temat rozprawy doktorskiej: Działalność polityczna i wojskowa Hieronima Lubomirskiego u schyłku XVII i początkach XVIII wieku. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii i szeroko rozumianego bezpieczeństwa z uwzględnieniem aspektów politycznych, społecznych i ekonomicznych. Nauczyciel mianowany w szkołach średnich. Radny Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji (kadencja 2018 - 2023). Członek 3 Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nisku: Komisji Oświaty, Kultury i Sportu; Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Historia Administracji, Konstytucyjny system oraganów państwowych.

dr Angelika Bąk

Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii. Psycholog, logopeda. Zawodowo realizuje się jako wykładowca i psycholog szkolny. Naukowo interesuje się szczególnie problematyką psychologii wychowawczej, psychologii klinicznej oraz neuropsychologii i neurodydaktyki. Na kierunku administracja prowadzi zajęcia: Podstawy psychologi oraz Negocjacje i mediacje w administracji.

dr Sławomir Zwolak

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego. Posiada doświadczenie w pracy w Nadzorze Budowlanym i Starostwie Powiatowym. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor wielu publikacji dotyczących prawa budowlanego, prawa planowania przestrzennego oraz samorządu terytorialnego. Zawodowo zajmuje się procesem inwestycyjnym, jest pracownikiem firmy Promost Consulting. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów Podastawy prawoznawstwa, Prawo administracyjne, Legislacja administracyjna - prawo miejscowe.

mgr Łukasz Doliński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbył 4-letnią aplikację adwokacką w Rzeszowie zakończoną w 2010 r. egzaminem adwokackim. Specjalizuje się w procesach sądowych w sprawach karnych i cywilnych. Prowadzi własną 3-osobową kancelarię adwokacką w Stalowej Woli. Pełni funkcję Inspektora Danych Osobowych w siedmiu placówkach oświatowych w Stalowej Woli. Prowadzi ćwiczenia z przedmotów prawniczych.

mgr Marta Pietrykowska

Magister filologii angielskiej, nauczyciel i lektor języka angielskiego z wieloletnim stażem w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada doświadczenie pracy zarówno w szkołach podstawowych jak i średnich. Dodatkowo pracuje jako lektor w renomowanej szkole językowej w Stalowej Woli i Tarnobrzegu, gdzie prowadzi kursy na różnych poziomach zaawansowania. Ponadto jest nauczycielem specjalistą w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Prowadzi lektorat z języka angielskiego.

dr Henryk Ptasiński

Doktor nauk farmaceutycznych w zakresie chemii analitycznej , długoletni nauczyciel w Liceum Medycznym w Stalowej Woli. Asystent w Instytucie Leków Akademii Medycznej w Lublinie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – dyrektor - w Nisku i Stalowej Woli. Specjalista w zakresie higieny i epidemiologii. Studia doktoranckie w Instytucie Bioanalizy i Ochrony Środowiska w Łodzi, Studia podyplomowe – Zdrowie Publiczne w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi , Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy, Studium Samorządowe KUL. Publikacje z zakresu chemii analitycznej , zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa. Prowadzi zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierunek Pedagogika

dr Angelika Bąk

Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii. Psycholog, logopeda. Zawodowo realizuje się jako wykładowca i psycholog szkolny. Prowadzi terapię i rewalidację dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zajmuje się również terapią psychologiczną osób z różnymi dysfunkcjami i zaburzeniami zdrowia psychicznego. Realizatorka licznych warsztatów dla nauczycieli i rodziców dotyczących kształtowania odporności psychicznej dzieci i młodzieży, efektywnych strategii uczenia się oraz konstruktywnych metod wychowawczych. Recenzentka i promotorka prac dyplomowych. Autorka publikacji naukowych z zakresu psychologicznych uwarunkowań syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych uczniów zdolnych oraz strategii radzenia sobie ze stresem osób z zaburzeniami nerwicowymi. Naukowo interesuje się szczególnie problematyką psychologii wychowawczej, psychologii klinicznej oraz neuropsychologii i neurodydaktyki. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Podstawy psychologi, Psychologia wychowawcza, Psychologia uczenia się, Psychologia kliniczna, Psychologia osobowiści, Komunikacja interpersonalna.

dr Monika Kapuścińska

Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ideologiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania pracy wychowawczej szkół podstawowych na terenie Stalowej Woli w latach 1945-1989”. Pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta zajęciowy w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Jest autorką artykułów ukierunkowanych głównie na problematykę społeczną oraz oświatową zarówno w ujęciu historycznym jak i współczesnym. Uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom dotyczącym nauk społecznych, zwłaszcza pedagogiki. Absolwentka Medycznej Szkoły Policealnej na kierunku terapeuta zajęciowy oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji oraz Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi (filia w Jaśle). Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, terapii zajęciowej, a także historii szkolnictwa i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem aspektu lokalnego. Prowadzi zajęcia z m.in. przedmiotów: Pedagogika ogólna, Współczesne kierunki pedagogiki, Peudotologia oraz przedmioty, których tematyka koncentruje się wokół terapii zajęciowej.

dr Joanna Markut

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (KUL J. P. II w Lublinie), tytuł rozprawy doktorskiej: Postawy pracowników socjalnych wobec seksualności i prokreacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwentka studiów podyplomowych pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (KUL), pedagogiki specjalnej-oligofrenopedagogiki oraz w zakresie „Kurator sądowy” (UMCS). W roku 2014/2015 nagrodzona za osiągnięcia naukowe stypendium dla najlepszych doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Autorka kilkunastu artykułów naukowych. Uczestniczyła czynnie w ponad dwudziestu konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga-terapeuty w ŚDS oraz w pełnieniu funkcji społecznego kuratora sądowego. Wykładowca na kursach „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym”, „Opiekunka osób starszych”. Obecnie nauczyciel w Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m. in: Aktywne słuchanie muzyki klasycznej wg. Batti Strauss, Odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak, Karty Grabowskiego, Profilaktyka przemocy, Integracja Polisensoryczna, TUS. Zainteresowania naukowe oscylują wokół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki planu daltońskiego w teorii i praktyce. Prowadzi zajęcia m. in. z przedmiotów: Dydaktyka ogólna, Plan Daltoński w nauczaniu początkowym, Diagnostyka pedagogiczna.

dr Anna Mazur

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie). Specjalność naukowa: pedagogika opiekuńcza i społeczna. Zainteresowania: systemy opieki nad dzieckiem i rodziną, opieka i wychowanie dziecka w rodzinie, wykluczenie i marginalizacja społeczna dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne wobec dzieci , działalność instytucji opiekuńczo-wychowawczych, kuratela sądowa. Pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Podczas pracy zdobyła bogatą wiedzę dotyczącą polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej. Posiada doświadczenie w projektach unijnych, w tym szkoleniowych . Koordynator wielu projektów. Od 2014 r. współpracuje z Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Warszawie. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Historia wychowania, Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Podstawwy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku.

dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł doktora nauk humanistycznych obroniony z wyróżnieniem w 2018 roku na podstawie rozprawy naukowej „Jak mówimy o niepełnosprawności we współczesnej polszczyźnie?”. W 2012 roku uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Autorka publikacji dotyczących zagadnienia niepełnosprawności we współczesnej polszczyźnie, frazeologii oraz szeroko pojętej praktyki pedagogicznej. Uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu nauk humanistycznych, w tym pedagogiki specjalnej. Absolwentka studiów podyplomowych z logopedii, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zarządzania oświatą. Nauczyciel i logopeda w Szkole Podstawowej we Wrzawach. Zainteresowania badawcze: językoznawstwo (semantyka kognitywna, socjolingwistyka, tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny), pedagogika specjalna, dydaktyka i metodyka nauczania. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Pedagogika specjalna, Kultura języka, Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

mgr Małgorzata Kościółek

Magister pedagogiki o specjalności opiekuńczo-wychowawczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Licencjat z pielęgniarstwa – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podyplomowe Studia z Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. W 1996 roku podjęła prace w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Od 2007 r. kierownik Dziennego Domu Senior + przy MOPS w Stalowej Woli. Ponadto zatrudniona w Powiatowym Zespole Orzeczeń przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli od kilku lat. Prowadzi zajęcia z przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.

mgr Anna Łaska

Psycholog, doradca zawodowy oraz terapeuta pedagogiczny. Specjalista ds. edukacji, rewalidacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Szkoleniowiec z zakresu kompetencji miękkich w wielu projektach. Prowadzi przedmioty z zakresu psychologi i psychoterapii.

mgr Maria Agata Łukasik

Magister filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej na WSP w Rzeszowie. Doktorantka, przewód pracy doktorskiej realizowany pod patronatem Profesor dr hab. Janiny Wyczesany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Języka polskiego i kultury słowa” na UMCS w Lublinie, Studium Nauczania początkowego, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie „Oligofrenopedagogika” na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Studia Podyplomowe w zakresie „Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Ukończyła szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, zdobyła kwalifikacje oraz pełniła przez wiele lat funkcję egzaminatora. Awansowała na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przepracowała w szkole ponad 30 lat z uczniami w różnym wieku: przedszkole, nauczanie początkowe, język polski klasy 4-8 oraz gimnazjum. Prowadziła zajęcia rewalidacyjne z dziećmi w różnych klasach od kl. IV – do gimnazjum. Opracowywała i wdrażała do pracy programy autorskie np. Program klasy Autorskiej o Profilu Teatralnym oraz Program Autorski Ścieżek – Czytelniczej i Medialnej. Przygotowywała uczniów do konkursów polonistycznych , recytatorskich oraz wiedzy o Janie Pawle II, które owocowały licznymi laureatami. Była inicjatorką Szkolnego Koła Caritas, angażującego młodzież do pracy charytatywnej oraz pełniła funkcję opiekuna Wolontariatu. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Etyczne podstawy pracy pedagogicznej, podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogika zabawy.

mgr Marta Pietrykowska

Magister filologii angielskiej, nauczyciel i lektor języka angielskiego z wieloletnim stażem w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada doświadczenie pracy zarówno w szkołach podstawowych jak i średnich. Dodatkowo pracuje jako lektor w renomowanej szkole językowej w Stalowej Woli i Tarnobrzegu, gdzie prowadzi kursy na różnych poziomach zaawansowania. Ponadto jest nauczycielem specjalistą w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.

mgr Katarzyna Studzińska- Grzegorczyk

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, terapii pedagogicznej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zawodowo nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pracujący z dziećmi o SPE, autorka artykułów naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Ukończyła wiele szkoleń i kursów w zakresie metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych m.in. pedagogiki Marii Montessori, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, języka migowego, Biofeedback, Hallwick, pedagogiki zabawy, terapii behawioralnej czy Metody krakowskiej.

mgr Anna Wójcik

Psycholog, logopeda i terpaeuta SI. Jest Współwłaściciel Przedszkola Prywatnego oraz twórca marki Ene – Due – Rabe. Nauczyciel kontraktowy i z-ca dyrektora ds. kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na którym ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia oraz na kierunku Nauki o Rodzinie. Ukończyła również podyplomowe studia z logopedii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe z terapii integracji sensorycznej w College Med w Kielcach, studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli oraz studia podyplomowe z edukacji elementarnej w Małopolskim Centrum Edukacji.Kursy i szkolenia: kurs z zakresu stosowania Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Szkolenie z umuzykalniania dzieci metodą Carla Orffa, Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych i kompetencji emocjonalnych”, szkolenie Picture exchange Communication System – Poziom 1, szkolenie z wprowadzania AAC, Kurs z Terapii Ręki, Logorytmiki oraz pakiet szkoleń z zakresu stosowania pedagogiki froeblowskiej „Innowacyjny program wychowania przedszkolnego Dar Zabawy”. Szkolenie dla trenerów froeblowskich na poziomie sześcianu.