Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy

Program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą pedagogicznych, psychologicznych i społecznych aspektów procesu pracy. Zajęcia praktyczne i ćwiczenia pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do świadczenia usług z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz pobudzania aktywności zawodowej młodzieży i osób dorosłych. Absolwent może podjąć pracę w oświacie do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień zgodnych z wymogami MEN), instytucjach rynku pracy (urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery pracy,  agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy)

Forma: studia doskonalące

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1200 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!