Zacznij studia, zadzwoń już dziś: +48 666 657 020

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza w obronie cywilnej i instytucjach reagowania kryzysowego. W wyniku opanowania treści programowych student powinien umieć: właściwie postrzegać zjawiska i problemy dotyczące bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, a zwłaszcza obrony cywilnej w kontekście potencjalnych zagrożeń spowodowanych działaniem sił natury i działalnością człowieka. Absolwent będzie posiadał również zdolności w zakresie prowadzenia analiz i podejmowania odpowiednich decyzji w sytuacjach kryzysowych w obszarze obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego. Ponadto absolwent będzie posiadał oprócz znajomość współczesnych zagrożeń także umiejętność ich analizy i doboru metod zapobiegania im oraz utrzymywania bezpieczeństwa jednostek i społeczności, przy zachowaniu pragmatyki i etyki oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej. Pozwali to absolwentowi sprostać wyzwaniom przed jakimi stają służby bezpieczeństwa i zrealizować osobiste aspiracje zawodowe.

 

STUDIA PODYPLOMOWE ADRESOWANE SĄ DO:

  • pracowników instytucji rządowych i samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego;

  • wolontariuszy organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej;

  • pracowników służb mundurowych, a także żołnierzy rezerwy, byłych policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Granicznej planujących zatrudnić się w podmiotach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym;

  • wszystkich pracowników urzędów administracji rządowej zespolonej i nie zespolonejoraz samorządowej różnych szczebli zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym obrony cywilnej oraz opanowaniem nowoczesnych metod i technik reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, klęsk i katastrof.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Forma: studia doskonalące

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1200 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Administrowanie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza w obronie cywilnej i instytucjach reagowania kryzysowego. W wyniku opanowania treści programowych student powinien umieć: właściwie postrzegać zjawiska i problemy dotyczące bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, a zwłaszcza obrony cywilnej w kontekście potencjalnych zagrożeń spowodowanych działaniem sił natury i działalnością człowieka. Absolwent będzie posiadał również zdolności w zakresie prowadzenia analiz i podejmowania odpowiednich decyzji w sytuacjach kryzysowych w obszarze obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego. Ponadto absolwent będzie posiadał oprócz znajomość współczesnych zagrożeń także umiejętność ich analizy i doboru metod zapobiegania im oraz utrzymywania bezpieczeństwa jednostek i społeczności, przy zachowaniu pragmatyki i etyki oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej. Pozwali to absolwentowi sprostać wyzwaniom przed jakimi stają służby bezpieczeństwa i zrealizować osobiste aspiracje zawodowe.

 

STUDIA PODYPLOMOWE ADRESOWANE SĄ DO:

  • pracowników instytucji rządowych i samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego;

  • wolontariuszy organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej;

  • pracowników służb mundurowych, a także żołnierzy rezerwy, byłych policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Granicznej planujących zatrudnić się w podmiotach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym;

  • wszystkich pracowników urzędów administracji rządowej zespolonej i nie zespolonejoraz samorządowej różnych szczebli zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym obrony cywilnej oraz opanowaniem nowoczesnych metod i technik reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, klęsk i katastrof.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Forma: studia doskonalące

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1200 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!